Tarmalg

ALGÖSEN

Är ett projekt i Stockholms skärgård som dels undersöker förutsättningarna för en kommersiell produktion av tarmalg, men också algens kapacitet att rena vattnet i en recirkulerande fiskodling. Tarmalg eller Guttweed som den heter på engelska är en god, nyttig och vacker alg som växer i näringsrikt vatten längs hela Östersjökusten. Algen växer också längs stora delar av Nordamerikas och Europas kuster. Projektet finansieras av Leader Stockholmsbygd under insatsområdet Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet och genom Europeiska havs- och fiskerifonden.
”Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö” (leaderstockholmsbygd.se).


Intresset för en i skärgården lokalt producerad produkt är stort samtidigt som det finns få lokala produkter hos de lokala restaurangerna och butikerna. Intresset för sjömat ökar också i Sverige och just tarmalgen nämns i artiklar och tv-program allt oftare. Projektet kan bidra till att stärka bygden och upplevelsen för besökaren. Projektet utvecklar tarmalgen från Stockholms skärgård till nya produkter för gastronomin. 


Projektet undersöker kostnader och förutsättningar för skörd av vilt växande alg samt för odlad alg utomhus och inomhus i belysning. Algens vattenreningskapacitet när den kopplas ihop med fiskodling inomhus ska också undersökas. Vidare undersöker projektet kostnader och möjligheter för olika beredningsformer som torkning, frysning och mjölksyrning.

Varför tarmalg?

En studie genomförd under projektet Gotländsk fisk – nya produkter – nya marknader 2014 visade att Gotländska alger mycket väl skulle kunna skördas och användas som livsmedel. Mest intressant var tarmalgen som ansågs lättskördad och vacker. Tester som gjordes visade på låga värden av tungmetaller eller andra farliga ämnen, väl under gränsvärdena.

Detaljer

Projektets syfte är att med lokala råvaror från skärgården skapa en ny lokal matprodukt som efter projekts slut kan ge försäljningsintäkter till lokala aktörer. Samt att bedöma möjligheterna att använda algens förmåga att rena vatten i ett recirkulerande vattenbruk.   Under projektet skördas vild alg för att göra prover med beredning/tillagning till kommersiell produkt. I projektet utförs också tester med odling på ett sådant sätt att arbetsinsatsen blir lägre än vid skörd av naturligt växande alg. Algens kapacitet att bidraga till vattenreningen i en recirkulerande fiskodling utvärderas också.

Utförandet planeras att ske enligt följande, vilda alger samlas både i Värmdös ytterskärgård samt i innerskärgården vid Ljusterö. Detta ger möjlighet till förståelse för om de olika förutsättningarna ger kvalitetsskillnader. Testodling sker utomhus i Grönskärs fiskevårdsområde och på Ljusterö samt inomhus i fiskodling på Ljusterö. Studiebesök planeras till pågående odlingar på Gotland och på Koster. Beredning sker i provkök i Södertälje i samarbete med projekt Matlust.eu.

Projektet kommer att ge ökad kunskap om ätbara alger som kan samlas in i skärgården. samt om möjligheten att använda alger för vattenrening i fiskodling

Ekologisk hållbarhet

Projektet arbetar med ekologisk hållbarhet genom att på sikt öka den inhemska produktionen av mat, vilket minskar transporter. Algerna tar upp näringsämnen ur Östersjön vilket minskar övergödning, och bindning av koldioxid genom fotosyntes gör klimatnytta. Rekryteringsmiljö för fiskyngel i odlingen utomhus gynnar fiskbestånd och biologisk mångfald. Utvärderas genom uppskattade beräkningar relaterat till volymen alger producerade i projektet.

Social Hållbarhet

Projektet arbetar med social hållbarhet genom att intresserade samlas kring en ny produkt från skärgården. Utvärderas genom antalet besökare i montern under event.

Urval av aktiviteter i projektet

kartläggning och studier av tarmalg, odlingsförsök ute och inne, bedömning av vattenreningskapaciteten, aktiviteter där tarmalgen förädlas till exempel MatLusts innovationsprogram, spridning av information och storytelling, studiebesök och utvärdering och plan för fortsatt arbete.

Tarmalg - algrabatten.se

Efter projektet

Efter projektets slut är målet att det finns flera produkter från Stockholms skärgårds algflora på marknaden, samt att minst två personer arbetar med alger från skärgården. Samt att en algodlingsmodul kan kopplas till fiskodlingar för ökad effektivitet av vattenrening och för diversifierade intäkter. En vattenrening som gör det möjligt att recirkulera vattnet tillbaka till den fisk man odlar är det essentiella i recirkulerande vattenbruk. Om en naturlig alg kan utgöra en naturlig och konkurrenskraftig komponent i vattenreningen gör det produktionen billigare och ger därmed större marginal för utövaren.

Vi vill använda projektresultatet som ett gott exempel på hur en ny lokalt producerad produkt av en ny råvara kan tas fram. Resultatet bör intressera andra organisationer och aktörer som arbetar med att utveckla bygder och destinationer och vattenbrukare som söker effektiva vattenreningsmetoder.

Mer information

 Tarmalgen är vanlig i små vattensamlingar vid havet med saltvatten i, så kallade hällkar. Den kan också bilda ett eget bälte på klippor och klä toppar på stenar i strandkanten så det ser ut som om de har en grön peruk.

 

-var finns tarmalgen

Tarmalgen finns längs hela vår kust. Från Södra Kvarken och uppåt förekommer den oftare på större djup, ner till ca 7 meter. https://www.havet.nu/livet/art/tarmalg